Nowa Szansa!


 

 

EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal


 


NOWA SZANSA!
RPWP.06.05.00-30-0192/16.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – projekty konkursowe).

 

 

Okres realizacji projektu: 01 październik  2017 – 30 kwiecień 2019

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 29 lat, zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałe w powiatach województwa wielkopolskiego w tym:
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
- o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem maksymalnie ISCED3,
- w wieku powyżej 50 lat.

Premiowane będą osoby:
- z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub poniżej,
- w wieku powyżej 50 lat.

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie:
- na stronie www.euro-edukator.eu
- w biurze projektu: ul. Rolnicza 3a, 62-400 Strzałkowo.

 

Oferujemy:
- poradnictwo psychologiczne i zawodowe (w tym opracowanie IPD), pośrednictwo pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
- dla części Uczestników: szkolenia prowadzące do nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji / kompetencji zawodowych (stypendium szkoleniowe- 6.65 zł./ za godzinę) i 4 –miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe- 997,40 zł./ miesiąc),
- dla części Uczestników – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (24.000 zł.), szkolenia oraz indywidualne doradztwo biznesowe i prawne podczas prowadzenia działalności,  
- zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne, przerwa kawowa
- badania medycyny pracy i ubezpieczenie NNW na staże zawodowe,
- dodatek relokacyjny dla max. 6 osób (7.500 zł./ osoba).


 

 


Komunikat:

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, beneficjent projektu pt.: „Nowa szansa!”, podaje do wiadomości wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 18 września 2018 r.

Wniosek nr:

1/WN/2018 liczba uzyskanych punktów 130,5

2/WN/2018 liczba uzyskanych punktów 124

3/WN/2018 liczba uzyskanych punktów 116.

 


 

 

Informacja z dnia 23.08.2018 r .

Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „NOWA SZANSA!” wyznaczono od 23.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w siedzibie

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, ul. Rolnicza 3a, 62-420 Strzałkowo

 

 

 

Dokumenty związane z naborem wniosków wraz z biznesplanem:


Regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych_na_rozwoj_przedsiebiorczosci
Typ: doc Rozmiar: 0.91 Mb

Zalacznik_nr_1_Umowa na wypłatę wsparcia finansowego
Typ: docx Rozmiar: 0.84 Mb

Zalacznik_nr2_Wniosek_o_dotacje_inwestycyjna_i_wsparcie_pomostowe
Typ: doc Rozmiar: 0.68 Mb

Załacznik nr 3 Biznesplan
Typ: doc Rozmiar: 2.28 Mb

Zalacznik_nr_4_Karta_formalno-merytorycznej_oceny_biznesplanu-1
Typ: doc Rozmiar: 0.89 Mb


 

Dokumenty dotyczące projektu:

 


Regulamin projektu - Nowa szansa
Typ: doc Rozmiar: 0.52 Mb

Regulamin rekrutacji 6.5
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

Wstępny Formularz Rekrutacyjny
Typ: docx Rozmiar: 0.48 Mb

Karta oceny Wstepnego Formularza Rekrutacyjnego
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Oświadczenie UP o nie otrzymaniu dotacji 3 lata
Typ: doc Rozmiar: 0.45 Mb

Oświadczenie UP -Nowa szansa
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb


Zapytania ofertowe:


06.12.2017 r. - zapytanie ofertowe - trener i doradca DG
W związku z realizacją projektu pt.: „Nowa szansa!”, nr RPWP.06.05.00-30-0192/16, Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi szkoleniowej oraz doradczej dla 6 Uczestników, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.
Typ: pdf Rozmiar: 0.24 Mb

06.12.2017 r. - Zapytanie ofertowe RR - doradca
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

06.12.2017 r. - Zapytanie ofertowe RR - trener i doradca DG
Typ: pdf Rozmiar: 0.24 Mb

08.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/WRPO 7.1.2/2018
zapytanie ofertowe szkolenia zawodowe
Typ: pdf Rozmiar: 0.59 Mb

Zał. 5- Podstawowe infor. dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów z EFS
załącznik do zapytania 08.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/WRPO 7.1.2/2018
Typ: pdf Rozmiar: 0.46 Mb

formularz ofertowy_ szkolenia zawodowe
załącznik do zapytania 08.08.2018 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/WRPO 7.1.2/2018
Typ: doc Rozmiar: 0.2 Mb