Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Mama idzie do pracy - a Ja do żłobka (ZAKOŃCZONY)

"Mama idzie do pracy - a Ja do żłobka" - Projekt POKL.01.05.00-00-219/12 realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 31 lipca 2014r. w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). 

Oferujemy opiekę nad dziećmi w wieku 1,5 - 4 lat, w budynku nowoczesnego Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie (prowadzącym oddziały żłobkowe), w wymiarze do 12 godzin dziennie w dni robocze od 06.00 do 18.00w soboty od 08.00 do 18.00

Oprócz zajęć objętych podstawą programową (wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty), prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 raz tygodniowo:

Ponadto dzieci będą korzystać z placu zabaw, a raz na kwartał organizowane będą występy teatrzyku.


W ramach naszych świadczeń oferujemy Państwa dzieciom:

Na początku każdego roku szkolnego dzieci zostaną zdiagnozowane przez ortopedę i logopedę (na nasz koszt).


W procesie dydaktycznym będziemy korzystać z metod M. Montessori, W Sherbone, a także "Glottodydaktyki prof. Rocławskiego".

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w rekrutacji będą miały dzieci:

O zakwalifikowaniu będzie decydować (po spełnieniu wszystkich ww. kryteriów):

 

Galeria zdjęć