Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Skok w dorosłość (ZAKOŃCZONY)

Projekt WND-POWR.01.02.01-14-0211/15
 


Projekt realizowany jest w celu podniesienie zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej dla 72 osób w wieku 18-29 lat.

 

O PROJEKCIE.

Projekt realizowany jest w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem następujące powiaty województwa mazowieckiego: lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski i kozienicki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Cel projektu.


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej 72 osób w wieku 18-29 lat, niezatrudnionych, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiaty subregionu radomskiego w województwie mazowieckim, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące: poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże i pośrednictwo pracy

 

Uczestnicy projetu.


15 osób bezrobotnych , zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (8 kobiet i 7 mężczyzn), 
w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych 
(3 kobiety i 3 mężczyzn),
57 osób biernych zawodowo
(32 kobiety i 25 mężczyzn),
5 osób niepełnosprawnych
(3 kobiety i 2 mężczyzn).


Warunki uczestnictwa.


Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie, oraz złożenie w biurze projektu (osobiście, przez osobę upoważnioną, przesłanie pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.

Poradnictwo zawodowe.


identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz planowanie rozwoju kariery zawodowej obejmujące:

indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (9 godzin na osobę: 3 dni x 3 godziny)
warsztaty grupowe w zakresie Kompetencje społeczne w wymiarze 16 godzin (4 dni x 4 godziny),
Motywacja i samoocena- w wymiarze 16 godzin (4 dni x 4 godziny).


Termin realizacji:
luty - marzec 2016 r. (I grupa - 36 osób), 
maj - czerwiec 2016 r. (II grupa - 36 osób).


Oferujemy Szkolenia zawodowe.


Nabywanie i dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy obejmujące:

Szkolenie Księgowość - w wymiarze 100 godzin (17 dni x śr. 6 godzin) dla ca. 24 osób,
Szkolenie Spawacz metodą MIG - w wymiarze 100 godzin (17 dni x śr. 6 godzin) dla ca. 24 osób,
Szkolenie Specjalista ds. sprzedaży - w wymiarze 90 godzin (15 dni x 6 godzin) dla ca. 24 osób.


Termin realizacji:
kwiecień - maj 2016 r. (I grupa - 36 osób),
lipiec - sierpień 2016 r. (II grupa - 36 osób).


Oferujemy staże zawodowe.


Nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w ramach danego zawodu obejmujące 3-miesięczne staże zawodowe na stanowiskach związanych z odbytymi szkoleniami zawodowymi:

w wymiarze 8 godzin dziennie,
i dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 7 godzin dziennie.


Termin realizacji:
czerwiec - sierpień 2016 r. (I grupa - 36 osób), 
wrzesień - listopad 2016 r. (II grupa - 36 osób).


Firma Euro-Edukator - prowadzi działalność związaną z przygotowaniem i przeprowadzaniem szkoleń podnoszących zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej.

Dane firmy:

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal
ul. Rolnicza 3a, 
62-420 Strzałkowo

NIP: 123-028-06-01, 
Regon: 639779974,

Telefon: 602 573 781,
fax: 632 765 705,
e-mail: euroedukator@onet.pl