Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Mazowiecki szlak aktywności zawodowej (ZAKOŃCZONY)

RPMA.08.02.00-144252/16

Projekt realizowany przez Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal (z siedzibą w: ul. Rolnicza 3a, 62-420
Strzałkowo) w partnerstwie ze Studiem Edukacji i Organizacji Imprez „PINEZKA” Małgorzata Stanisławska-Kłosiewicz (z siedzibą w: ul. 1905 Roku 3F, 26-600 Radom).

Projekt realizowany jest w terminie od 0 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r. (łącznie 1 1 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem następujące p owiaty województwa mazowieckiego: lipski, radomski, szydłowiecki, kozienicki, zwoleński i miasto Radom .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Regionalny Program Operacyjn y Województwa Mazo wieckiego na Lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo) .

Projekt zakłada udział 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) biernych zawodowo 1 , w wieku powyżej 30 lat , za mieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze następujących powiatów województwa mazowieckiego: lipskiego, radomskiego, szydłowieckiego, kozienickiego, zwoleńskiego i miasta Radomia, należących do jednej z niżej wymienionych grup: - 24 osoby o niskich kwalifikacjach 2 (15 kobiet i 9 mężczyzn), - 8 osób powyżej 50 - go roku życia (5 kobiet i 3 mężczyzn), - 8 osób z niepełnosprawnościami 3 ( 5 kobiet i 3 mężczyzn) , - 48 kobiet bez względu na poziom wykształcenia . Jedna osoba może należeć d o więcej, niż jednej, z ww. grup.