Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowa Szansa! (ZAKOŃCZONY)


 

 

EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal


 


NOWA SZANSA!
RPWP.06.05.00-30-0192/16.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – projekty konkursowe).

 

 

Okres realizacji projektu: 01 październik  2017 – 30 kwiecień 2019

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 29 lat, zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałe w powiatach województwa wielkopolskiego w tym:
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
- o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem maksymalnie ISCED3,
- w wieku powyżej 50 lat.

Premiowane będą osoby:
- z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub poniżej,
- w wieku powyżej 50 lat.

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie:
- na stronie www.euro-edukator.eu
- w biurze projektu: ul. Rolnicza 3a, 62-400 Strzałkowo.

 

Oferujemy:
- poradnictwo psychologiczne i zawodowe (w tym opracowanie IPD), pośrednictwo pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
- dla części Uczestników: szkolenia prowadzące do nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji / kompetencji zawodowych (stypendium szkoleniowe- 6.65 zł./ za godzinę) i 4 –miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe- 997,40 zł./ miesiąc),
- dla części Uczestników – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (24.000 zł.), szkolenia oraz indywidualne doradztwo biznesowe i prawne podczas prowadzenia działalności,  
- zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne, przerwa kawowa
- badania medycyny pracy i ubezpieczenie NNW na staże zawodowe,
- dodatek relokacyjny dla max. 6 osób (7.500 zł./ osoba).