Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Krok w przyszłość! (ZAKOŃCZONY)

„KROK W PRZYSZŁOŚĆ!”
RPWP.07.01.02-30-0022/17

 

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (łącznie 13 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem województwo wielkopolskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

 

 

Założenia projektu:

Projekt zakłada udział 200 osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z czego 120 kobiet i 80 mężczyzn), zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa wielkopolskiego, będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa (tj. spełniających przesłankę ubóstwa zgodnie z art. 7 ww. ustawy), w tym:
- 40 osób z niepełnosprawnościami, tj. min. 20% ogółu (24 kobiety i 16 mężczyzn), z czego:
* min. 4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (3 kobiety i 1 mężczyzna),
* 36 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
Projektu nie kieruje się co prawda bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością intelektualną ze względu na niską możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy, ale zapewnia się ich dostęp do projektu (możliwość udziału potwierdzona zostanie diagnozą podczas badania możliwości i predyspozycji na etapie rekrutacji).
Do udziału w projekcie nie będą rekrutowane osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy).