Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY! (ZAKOŃCZONY)

„TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY!”, NR WND-POWR.01.02.01-14-0039/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt realizowany jest w terminie od 01 stycznia do 31 października 2019 r. (łącznie 10 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion radomski w województwie mazowieckim (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, miasto Radom, lipski, szydłowiecki i zwoleński).

Projekt zakłada udział 24 osób młodych (z czego 14 kobiet i 10 mężczyzn), wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku 15 – 29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych w województwie mazowieckim, w subregionie radomskim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radomiu, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- min. 50% Uczestników (12 osób: 7 kobiet i 5 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do ISCED 3),
- wyłącznie osoby bierne zawodowo (21 osób: 12 kobiet i 9 mężczyzn) lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (3 osoby: 2 kobiety i 1 mężczyzna).

Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!
Beneficjent (tj. Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal) zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, którzy nie przekroczyli 29-go roku życia.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 24 osób młodych (14 kobiet i 10 mężczyzn), należących do kategorii NEET, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (21 osób: 12 kobiet i 9 mężczyzn) oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy (3 osoby: 2 kobiety i 1 mężczyzna), zamieszkujących na obszarze subregionu radomskiego (w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach) w okresie od 01 stycznia do 31 października 2019 r. - poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne obejmujące niezbędne dla danego Uczestnika formy wsparcia.

Pobierz dokumenty:

Regulamin projektu Twoja ścieżka kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb

Formularz Zgłoszeniowy -Twoja ścieżka kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb