Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Możesz więcej! (Wielkopolska)

„MOŻESZ WIĘCEJ!” (Wielkopolska)

, NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w terminie od 01 września 2019r. do 30 września 2020 r. (łącznie 13miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem województwowielkopolskim.

Dla kogo?

Projekt  zakłada  udział  200 osób biernych  zawodowo w  wieku  aktywności  zawodowej, powyżej 18 roku życia, zagrożonychubóstwem lubwykluczeniem społecznym (z czego 120kobiet   i 80mężczyzn),  zamieszkałych  zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym  na  terenie województwa wielkopolskiego,będących:a/ osobami  korzystającymize świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujących się doobjęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa (tj. spełniających przesłankę ubóstwa zgodnie z art. 7 ww. ustawy)–50% grupy (tj. 100 osób, w tym 60 kobiet i 50 mężczyzn) i/lub:b/  osobami  zniepełnosprawnościami–50%grupy  (tj. 100  osób,  w  tym  60  kobiet  i  40 mężczyzn), z czego min. 10% ogółu grupy docelowej z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym(tj. 20 osób, w tym 12 kobieti 8 mężczyzn).Projektu  nie  kieruje  się co  prawda bezpośrednio do  osób  z z  niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub  niepełnosprawnością  intelektualną  ze  względu  na  niską  możliwość zatrudnienia  na  otwartym  rynku  pracy, ale zapewnia się ich dostęp do projektu(możliwość udziału  potwierdzona  zostanie  diagnozą  podczas  badania  możliwości  i  predyspozycji  na etapie rekrutacji).Do udziału w projekcie nie będąrekrutowane osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy).

Cele projektu

Celem głównym projektu jest reintegracjaspołeczno–zawodowa w okresie od 01 września 2019 r. do 30 września 2020 r. 200 osób dorosłych (120 kobiet i 80 mężczyzn), biernych zawodowo, zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym -będących  osobami korzystającymize świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej)  lub  kwalifikujących  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy  społecznej  z powodu ubóstwa (100  osób) lub osób z niepełnosprawnościami (100 osób,  w  tym  min.  20 osób  w  stopniu    umiarkowanym    lub    znacznym), zamieszkałych  w województwiewielkopolskim, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dokumenty do pobrania:

 


Regulamin projektu-Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

Ankieta - motywacja -Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.45 Mb

Ankieta - motywacja -Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Formularz zgłoszeniowy- Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Formularz zgłoszeniowy- Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.45 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Oświadczenie UP -Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie UP -Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Test -ocena predyspozycji do zatrudnienia- Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Test -ocena predyspozycji do zatrudnienia- Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Umowa udziału w projekcie -Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

Umowa udziału w projekcie -Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-Możesz więcej
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-Możesz więcej
Typ: pdf Rozmiar: 0.11 Mb