Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

CZAS NA ROZWÓJ!

„Czas na rozwój!”, nr WND-POWR.01.02.01-30-0123/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).  

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 września 2019 r. do 30 września 2020 r.  (łącznie 13 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem całe województwo wielkopolskie.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do pojęcia stabilnego zatrudnienia przez 60 osób (w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa wielkopolskiego, będących osobami biernymi zawodowo (30 osób), bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP (6 osób), należącymi do kategorii NEET lub osobami ubogimi pracującymi, zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe, pracującymi w ramach umów cywilno-prawnych (18 osób) lub imigrantami, reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa, w tym min. 12 osób zamieszkujących średnie miasta województwa oraz 24 osoby o niskich kwalifikacjach, w okresie od 01 września 2019 r. do 30 września 2020 r. poprzez kompleksowe zindywidualizowane wsparcie aktywizacyjne.

 

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 60 osób młodych (33 kobiety i 27 mężczyzn) w wieku 18-29 lat (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER) z następujących grup:

- osoby bierne zawodowo (30 osób, w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn) lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (6 osób, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), razem co najmniej 60% grupy (tj. 36 osób):

- tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych (min. 30% ogółu grupy, tj. 18 osób, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn),

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzinyo następujących cechach:

Uwaga: do projektu nie będą rekrutowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020).

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

 

 

Pobierz dokumenty:

Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Regulamin projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.16 Mb

ankieta -ocena predyspozycji do zatrudnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

ankieta -ocena predyspozycji do zatrudnienia
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb

Formularz zgłoszeniowy- Czas na rozwój
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Formularz zgłoszeniowy- Czas na rozwój
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb

Karta oceny Formularza Zgłoszeniowego
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Karta oceny Formularza Zgłoszeniowego
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.17 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 0.08 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie UP
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb

Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Regulamin projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.16 Mb

test -ocena motywacji do udziału w projekcie i podjęcia zatrudnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

test -ocena motywacji do udziału w projekcie i podjęcia zatrudnienia
Typ: docx Rozmiar: 0.04 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.11 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb