Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Możesz więcej! (Mazowsze)

„MOŻESZ WIĘCEJ!”, (Mazowsze)

NR WND-POWR.01.02.01-14-0033/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Okres realizacji i obszar

Projekt realizowany jest w terminie od 01 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion radomski w województwie mazowieckim (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, miasto Radom, lipski, szydłowiecki i zwoleński).

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 24 osób młodych (z czego 14 kobiet i 10 mężczyzn) , w wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych w województwie mazowieckim, w subregionie radomskim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radomiu, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim (wg Kodeksu Cywilnego), w tym z niepełnosprawnościami, z następujących grup:
 imigranci, w tym osoby polskiego pochodzenia (3 kobiety i 2 mężczyzn), razem 5 osób,
 tzw. ubodzy pracujący1, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych2, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, o dzieło) – (10 kobiet i 9 mężczyzn), razem 19 osób
zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP POWER, z czego:
 minimum 20% Uczestników (5 osób: 3 kobiety i 2 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do ISCED 3), minimum 30% Uczestników (8 osób: 5 kobiet i 3 mężczyzn) stanowić będą osoby zamieszkujące miasto Radom – tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna) bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu,
 2 osoby bezrobotne (1 kobieta i 1 mężczyzna), w tym długotrwale bezrobotni.
Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!
Beneficjent (tj. Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal) zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost – w okresie od 01 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. – zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia 24 osób młodych (14 kobiet i 10 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, miasto Radom, radomski, lipski, szydłowiecki i zwoleński), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Lista rankingowa:

Lista rankingowa II etap
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb


 

Harmonogramy:


Harmonogram do szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną
Typ: pdf Rozmiar: 0.38 Mb

Zestawienie staży zawodowych - I etap
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb


 

Pobierz dokumenty:

 


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

Formularz zgłoszeniowy
Typ: pdf Rozmiar: 0.36 Mb

Karta oceny do dok. rekrutacyjnych
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Oświadczenie 1 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb

Oświadczenie Uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie Uczestnika o cenie biletu
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
Typ: pdf Rozmiar: 0.39 Mb

Regulamin-zwrotu-kosztów-dojazdu-wraz-z-wnioskami-o-zwrot
Typ: pdf Rozmiar: 0.61 Mb

Umowa uczestnictwa w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

Załącznik nr 1 - minimalny zakres danych do SL
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Lista rankingowa II etap
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.43 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.39 Mb